Delta Library

Dimensi Elastisitas Ipa Tiga


Leave a comment

Pengamatan Bagian Tumbuhan Biji

 

Mengamati Bagian-Bagian Tumbuhan Biji

Tujuan                  : Mengetahuai bagian-bagian tumbuhan biji

Alat dan Bahan : Biji melon, kecipir, sirsak, kweci, dan kacang

Cara Kerja           :

 1.     Amatilah kecambah yang telah disipakan, baik bagian akar, batang, dan daun!
 2.       Kemudian hasil yang telah didapatkan masukan ke tabel seperti di bawah ini!
NO Nama Akar Tulang Daun Kelopak Bunga Mahkota Bunga Batang
1. Melon Serabut Menyirip

5

5

Bercabang
2. Kecipir Serabut Menyirip

4

4

Bercabang
3. Sirsak Tunggang Menyirip

6

6

Bercabang
4. Kweci Serabut Menyirip

5

5

Bercabang
5. Kacang Serabut Menyirip

5

5

Bercabang

 

Kesimpulan        :

 1. 1.       Dari tabel di tasa di dapatkan jenis tumbuhan yang tergolong Monokotil dan Dikotil.
 2. 2.       Ciri-ciri yang di LKS kelas X sedikit tidak sesuai dengan hasil pengamatan yang saya lakukan.
Advertisements


Leave a comment

Soal Kaenakaragaman Hayati 2

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Berikut ini yang bukan manfaat mempelajari keanekaragamana hayati adalah ….

a. mengetahui ciri dan sifat masing-masing

b. mengetahui manfaat masing-masing jenis

c. mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup

d. mengetahui urutan klasifikasi

e. adanya saling ketergantungan

2. Diantara tanaman berikut ini yang termasuk keanekaragaman jenis adalah ….

a. kelapa, mangga, nangka, aren, lontar

b. kelapa, jagung, padi, aren dan palem

c. kelapa, aren, lontar, pinang, palem

d. kelapa hijau, kelapa gading, aren, palem

e. kelapa hijau, kelapa kopyor, aren, padi dan lontar

3. Keanekaragaman jenis tumbuhan tertinggi ditemukan pada bioma ….

a. taiga

b. tundra

c. hutan gugur

d. padang pasir

e. hutan hujan tropis

4. Berikut yang merupakan fauna khas Sulawesi adalah ….

a. anoa

b. gajah

c. banteng

d. orang utan

e. burung unta

5. Istilah yang menunjukan gambaran kekayaan keanekaragaman hayati suatu wilayah adalah ….

a. biopestisida

b. bioprospoksi

c. bioteknologi

d. biodisversitas

e. biodegradasi

6. Apabila spora tumbuhan Marchantia polymorpha jatuh ditempat yang lembab, maka sporanya akan tumbuh menjadi ….

a. spora

b. protalium

c. sporogonium

d. protonema

e. sporangium

7. Tumbuhan paku dalam kondisi saat ini tidak sesukses Gymnospermae dan Angiospermae, hal ini disebabkan oleh ….

a. tidak menghasilkan biji

b. tidak memiliki sistem pembuluh

c. spora tubuh pada semua kondisi

d. tidak memiliki sperma yang dapat bergerak

e. tidak dapat merespon dengan baik tantangan faktor lingkungan

8. Dalam kegiatan identifikasi tumbuhan, seorang siswa menemukan tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut: melekat dipermukaan tanah dengan rizoid, berukuran kecil, berbentuk pipih, berwarna hijau, tidak memiliki akar, batang dan daun sejati, dan berkembang biak dengan spora. Dapat ditentukan bahwa tumbuhan tersebut termasuk golongan tumbuhan ….

a. ganggang

b. lichenes

c. jamur

d. lumut

e. paku

9. Tumbuhan yang memiliki anteredium dan arkegonium dalam satu individu pada lumut disebut dengan ….

a. tanaman tidak sempurna

b. tanaman sempurna

c. berumah satu

d. berumah dua

e. diocius

10. Berikut ini yang bukan merupakan generasi sporofit pada tumbuhan lumut adalah ….

a. spora

b. zigot

c. sporongium

d. sporangium

e. sel induk spora

11. Spora tumbuhan paku yang jatuh ditempat yang sesuai akan tumbuh menjadi ….

a. sporofit

b. protalium

c. sporangium

d. sporongium

e. protonema

12. Tumbuhan bersifat autrotrof karena ….

a. dapat menghasilkan biji

b. dapat menghasilkan spora

c. memiliki akar, batang, daun sejati

d. dapat menghasilkan makanan sendiri

e. belum memiliki akar, batang, daun sejati

13. Tipe berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil umumnya ….

a. kolateral tertutup

b. kolateral terbuka

c. bikolateral

d. amfifasal

e. radial

14. Berikut ini yang bukan merupakan perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil adalah ….

a. jenis klorofilnya

b. sistem perakarannya

c. pertulangan daunnya

d. susunan pembulunya

e. jumlah bagian-bagian bunganya

15. Telur fasciola hepatica yang keluar bersama feses sapi berbentuk ….

a. metaserkaria

b. mirasidium

c. onkosfera

d. serkaria

e. redia

16. Dilihat dari jumlah lapisan tubuhnya, porifera termasuk hewan ….

a. monoblastik

b. dipobastik

c. tripoblastik

d. tetrablastik

e. pentablastik

17. Cacing tanah yang berperan dalam proses penyuburan tanah adalah ….

a. lumbricus terestis

b. cacing wawo

c. cacing palolo

d. pheretima sp

e. tubifex

18. Suatu hewan berbentuk bilateral simetris, tidak mempunyai rangka, bersegmen-segmen, dan hidup di air tawar. Berdasarkan sifat-sifat tersebut hewan itu dapat digolongkan kedalam filum ….

a. platyhelminthes

b. coelenterata

c. arthropoda

d. mollusca

e. annelida

19. Ubur-ubur merupakan binatang lunak yang hidup di lautan dan termasuk dalam golongan ….

a. echinodermata

b. coelenterata

c. mollusca

d. chordata

e. porifera

20. Dua ekor siput yang termasuk dalam kelas yang sama kemungkinan juga ….

a. spesiesnya sama

b. pada ordo yang sama

c. pada filum yang sama

d. pada genus yang sama

e. pada familia yang sama

21. Diantara serangga-serangga di bawah ini yang dalam pertumbuhannya mengalami metamorfosis sempurna adalah ….

a. wereng (nilaparvata lugens)

b. kecoak (periplaneta americana)

c. lalat rumah (musca domestica)

d. kutu kepala (pediculus capitis)

e. capung kuning (pantala flavescens)

22. Echinodermata bergerak dengan lambat, tetapi ehinodermata dapat bergerak menggunakan ….

a. perut

b. sayap

c. kepala

d. tentakel

e. ambulakral

23. Pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, porifera dapat membentuk ….

a. kista

b. kuncup

c. sporozoa

d. antibodi

e. gemmulae

24. Cacing menyerang hati ternak adalah spesies ….

a. dugesia sp

b. planaria sp

c. fasciola hepatica

d. echinococcus vulgaris

e. chlonorchis sinensi

25. Telur cacing hati yang keluar bersama-sama dengan feses ternak kemudian menetas menjadi larva bersilia disebut ….

a. redia

b. sprosit

c. serkaria

d. mirasidium

e. metaserkaria

26. Semua anggota filum ini bersifat parasit, tripoblastik, rongga tubuh semu, tubuh bulat panjang, tidak bersegmen. Filum yang dimaksud adalah ….

a. nemathelminthes

b. echonodermata

c. platyhelminthes

d. annelida

e. mollusca

27. Daging babi dapat menularkan cacing pita. Kemungkinan karena daging babi ….

a. mengandung cacing pita dewasa

b. mengandung telur cacing babi

c. mengandung strobilus

d. mengandung sistercus

e. mengandung scolex

28. Penyatuan beberapa ruas tubuh cacing tanah yang berfungsi sebagai alat bantu kopulasi adalah ….

a. mirasidium

b. klitelum

c. nefridia

d. kokon

e. setae

29. Alat ekskresi cacing tanah berupa ….

a. hati

b. kulit

c. ginjal

d. nefridium

e. paru-paru

30. Hewan yang tergolong dalam gastropoda memiliki ciri ….

a. tubuh lunak, berkaki dikepala

b. radial simetris, bercangkang

c. insang berbetuk linkaran

d. kelamin terpisah

e. ovovivipar

31. Dilihat dari ciri morfologi yang berparuh menunjukan bahwa platypus tergolong kelas ….

a. pisces

b. amphibi

c. reptilia

d. aves

e. mammalia

32. Hewan perantara penularan penyakit yang disebabkan oleh clonorchis sinensis adalah ….

a. ikan dan babi

b. sapi dan ikan

c. siput dan ikan

d. udang dan siput

e. kepiting dan ikan

33. Bahaya makan daging babi adalah jika dagingnya mengandung ….

a. redia

b. segmen

c. sporokis

d. heksakan

e. sistiserkus

34. Penyakit kaki gajah ditularkan oleh serangga ….

a. anopheles

b. glossima

c. lymnea

d. culex

e. aedes

35. Di daerah maluku, penduduk dapat menangkap sejenis cacing untuk dimakan. Jenis cacing yang dimaksud adalah ….

a. tubifek sp

b. lycidice oele

c. lubricus terrestris

d. hirudo medicinalis

e. haemadipsa zellanica

36. Seekor binatang dipantai kelihatan aneh, memiliki cangkang dari rumah siput tetapi kakinya 10 buah, sepasang diantaranya berupa capit. Memiliki mata bertangkai sepasang, berjalan dengan cepat. Binatang tersebut tergolong ….

a. gastropoda

b. crustacea

c. dekapoda

d. archinida

e. mollusca

37. Gas berikut memiliki daya afinitas yang tinggi terhadap Hb sehingga dapat menyebabkan keracunan adalah ….

a. sulfur

b. oksigen

c. nitrogen

d. karbon dioksida

e. karbon monoksida

38. Polusi udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang mengakibatkan ….

a. meningkatnya penyerapan nitrogen bagi tanaman

b. meningkatnya kandungan mineral dalam tanah

c. memperbaiki sistem pengudaraan tanah

d. rusaknya sistem pertanahan

e. mematikan hama tanaman

39. Penyebab terjadinya efek rumah kaca, antara lain ….

a. penggunaan bahan bangunan pengganti berupa kaca

b. pencemaran udara oksigen, nitrogen, dan sulfur

c. pencemaran udara oleh belerang dan nitrogen

d. pencemaran udara dalam karbon dioksida

e. meningkatnya intensitas sinar matahari

40. Jenis-jenis polusi dibedakan atas polusi udara, air, tanah dan suara. Pembagian ini didasarkan atas ….

a. jenis bahan pencemar

b. sumber bahan pencemar

c. tempat terjadinya pencemaran

d. kandungan racun bahan pencemar

e. usaha penanggulangan bahan pencemar

II. Uraian

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Pemencaran keanekaragaman hati di Indonesia menjadi 3 wilayah, yaitu orientalis, peralihan, dan Australia. Jelaskan ciri-ciri fauna diwilayah orientalis dan berilah 3 contoh organismenya!

2. Jelaskan daur hidup dari taenia solium dan sebutkan inang tetap serta inang sementara dari cacing tersebut!

3. Jelaskan manfaat dari hewan vertebrata bagi manusia!

4. Sebutkan contoh interaksi antarorganisme yang terjadi dalam ekosistem

5. Dalam suatu komunitas terdapat data populasi yaitu laba-laba, belalang, burung pipit, burung insektifor, ular, tikus dan musang.

a. susunlah satu piramida ekologi dari data tersebut

b. buatlah jaring-jaring makanan dari data di atas!

 


Leave a comment

Soal Kingdom Animalia

SOAL KINGDOM ANIMALIA

Mata Pelajaran : BIOLOGI

Sat. Pendidikan : SMA

Kelas / Program : X (SEPULUH)

 

PETUNJUK UMUM

1. Tulis nomor dan nama Anda pada lembar jawaban yang disediakan

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum Anda bekerja

3. Kerjakanlah soal anda pada lembar jawaban

4. Gunakan waktu dengan efektif dan efisien

5. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada Pengawas

 

KINGDOM ANIMALIA

1. Dunia hewan (Animalia) memiliki persamaan cirri dengan dunia jamur (Fungi) dalam hal berikut ini, kecuali ….

a. Eukariot

b. Heterotrof

c. multiseluler

d. Tidak memiliki klorofil

e. Memiliki emmbran sel

2. Anggota Arthopoda yang memiliki rangka luar, tidak bersayap kepala menyatu dengan dada, dan bernapas dengan insang termasuk dalam kelas ….

a. Crustacea

b. Sista

c. Arachida

d. Serkaria

e. Pupa

3. Suatu hewan memilikiciri-ciri triploblastik aselomata dalam perkembangan embrionya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan cirri tersebut adalah ….

a. Memiliki lapisan embrional ectoderm, mesoderm dan endoderm

b. Terdapat rongga yang membagi mesoderm menjadi dua bagian

c. Terdapat rongga antara endoderm dan mesoderm

d. Rongga tubuh yang terbentuk dinamakan rongga semu

e. Struktur tubuh lebih kompleks daripada hewan diploblastik

4. Penyakit Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh ….

a. Wucheria bancrofti

b. Trichinella spiralis

c. Taenia saginata

d. Taenia solium

e. Fasciola hepatica

5. Ciri-ciri invetebrata sebagai berikut.

1. Tubuhnya simetris bilateral

2. Diploblastik

3. Memiliki rangka

4. Pencernaan intraseluler

5. Memiliki sistem saraf berupa sistem saraf diffuse..

6. Reproduksi aseksual dengan budding

Ciri filum porifera adalah ….

a. 1, 2, 3

b. 2, 3, 4

c. 4, 5, 6

d. 1, 3, 5

e. 3, 4, 6

6. Ubur-ubur atau Aurelia merupakan binatang laut yang termasuk dalam glongan ….

 1. Echinodermata
 2. Mollusca
 3. Porifera
 4. Coelenteraa
 5. Protozoa

7. Pencernaan makanan pada porifera terjadi di ….

 

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

8. Cacing palolo yang dapat dimakan termasuk dalam kelas….

 1. Polychaeta
 2. Treamatoda
 3. Oligochaeta
 4. Turbellaria
 5. Cestoda

9. Spongia yag dapat digunakan sebagai spons mandi tergolong dalam kelas ….

 1. Hexactinellida
 2. Hylospongiae
 3. Demospongiae
 4. Calcarea
 5. Calcispongiae

10. Larva cacing yang hidup pada tubuh sapi adalah

 1. Planaria
 2. Fasciola hepatica
 3. Ascaris lumbricoides
 4. Taenia solium
 5. Taenia saginata

11. Salah satu contoh porifera yang rangkanya tersusun dari silika adalah ….

 1. Sycon
 2. Leucosolenia
 3. Spongia
 4. Hipospongia
 5. Euplectella

12. Berikut adalah ciri-ciri mammalia.

1. Hewan menyusui

2. Mempunyai 5 jari

3. Ibu jari dapat digerakkan ke arah berlawanan.

4. Berkuku cekung

Ciri diatas dimiliki oleh ordo ….

a. Monotremata

b. Marsupialia

c. Dermatoptera

d. Insectivora

e. Primata

13. Amoebosit pada porifera berfungsi untuk ….

 1. Pelindung
 2. Saluran air
 3. Mengedarkan sari makanan
 4. Penopang tubuh
 5. Menangkap makanan dari spongosol

14. Kelas calcarea mempunyai spikula berupa ….

 1. SiO
 2. Serabut spongin
 3. Spons tanpa spikula
 4. CaCO3
 5. Spons dengan spikula

15. Klasifikasi porifera menajdi tiga klas, yaitu Hexactinlleda, Demospongiae, dan Calcarea adalah berdasarkan ….

 1. Tipe saluran air
 2. Jenis habitat
 3. Jenis mangsa
 4. Cara reproduksi
 5. Bahan penyusun rangka

16. Knidoblast pada coelenterata terdapat pada bagian ….

 1. Epidermis
 2. Endodermos
 3. Gastrodemis
 4. Mesoglea
 5. Gastrovaskuler

17. Coelenterata memiliki ciri-ciri berikut, kecuali ….

 1. Eumetazoa
 2. Diploblastik
 3. Berbentuk polip dan / medusa
 4. Memiliki gastrosol
 5. Hidup secara autotrof

18. Dibawah ini fase dari Obelia:

1. Medusa

2. Polip

3. Planula

4. Zigot

Urutan daur hidup obelia adalah….

a. 1, 2, 3 dan 4

b. 1, 3, 4 dan 2

c. 2, 1, 4 dan 3

d. 2, 4, 3, dan 1

e. 3, 4, 2, dan 1

19. Coelenterata melumpuhkan mangsa aau musuhnya denga sel penyengat yang terdapat pada ….

 1. Gastrosol
 2. Tentakel
 3. Mesoglea
 4. Kerangka
 5. Mulut

20. Perkembangan secara aseksual dapat dilakukan dengan memisahkan bagian ….

 

 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5

21. Coelenterata yang dapat mnghasilkan kerangka luar dengan membentuk karang tergolong dalam kelas ….

a. Hydrozoa

b. Scypozoa

c. Anthozoa

d. Cnidaria

e. Obelia

22. Pada sayatan melintang cangkok kerang akan tampak lapisan-lapisan yang urutannya dari luar kedalam adalah ….

 1. Nakreas-perioskrakum-prismatik
 2. Nakreas- prismatik- perioskrakum
 3. prismatik – nakreas- Perioskrakum
 4. Perioskrakum- prismatik- nakreas
 5. Perioskrakum- nakreas- prismatik

23. Manfaat coelentrata dalam ekosistem adalah ….

 1. Melindungi pantai dan erosi
 2. Sebagai bahan penggosok
 3. Menunjukkan tempat minyak bumi
 4. Sebagai bahan isolator dinamit
 5. Sebagai bahan makan

24. Holometabola atau metamorfosis sempurna melalui tahap-tahap ….

 1. Telur, larva, imago, pupa
 2. Telur, nimfa, imago
 3. Telur, larva, pupa, imago
 4. Telur, imago, nimfa
 5. Telur, imago, pupa, larva

25. Polip dan medusa berbeda dalam ciri berikut, kecuali ….

 1. Bentuk tubuh
 2. Pergerakan
 3. Cara reproduksi
 4. Adanya tentakel
 5. Posisi mulut

26. Berikut hewan-hewan yang merupakan Arthroproda:

1. udang

2. lebah

3. kalejengking

4. kutu buku

5. lobster

6. laba-laba

7. nyamuk

8. kepiting

9. keluwung

10. tungai

hewan yang tergolong dalam Archnoida adalah ….

a. 1, 3 dan 5

b. 2, 7 dan 8

c. 3, 6 dan 10

d. 4, 6 dan 9

e. 6, 8 dan 9

27. Salah satu cacing pipih (Platyhelminthes) yang parasit pada manusia adalah cacing pita (taenia sagnita dan taenia solium).

Cara paling efektif untuk menghindari infeksi cacing tersebut adalah ….

a. Selalu memakai alas kaki kalau ke WC

b. Mencuci tangan sebelum makan

c. Tidak menggaruk anus yang gatal

d. Menghindari gigitan nyamuk

e. Memasak dengan matang daging yang dimakan

28. Hewan Arthropoda yang bukan serangga adalah ….

 1. Lebah madu
 2. Undur-undur
 3. Lalat buah
 4. Kalajengking
 5. Rayap

29. Anak-anak banyak yang mengalami infeksi cacingh perut (Ascaris lumbricoides) karena penularan cacing ini adalah dengan cara ….

 1. Menembus pori-pori kulit
 2. Telur yang terbawa dari makanan atau minuman
 3. Daging yang tidak dimasak dengan baik
 4. Terbawa infeksi dari ibunya sejak lahir
 5. Terinfeksi melalui gigitan nyamuk

30. Binatang laut (Asteroidea) bernapas melalui ….

 1. Sistem ambulakral dan papula
 2. Insang trakea
 3. Paru-paru buku
 4. Insang trakea dan paru-paru buku
 5. Sistem ambulakral dan insang trakea

31. Seorang anak kecil sering manggaruk anusnya karena gatal dan oleh dokter diidentifikasi karena ada infeksi cacing. Cacing yang menginfeksi anak tersebut adalah ….

 1. Ascaris lumbricoides
 2. Taenia saginata
 3. Oxiyuris vermicularis
 4. Wuchereria bancrofti
 5. Ancylastomo duodeanale

32. Bagian … merupakan kepala cacing pita.

 1. Faring
 2. Proglotid
 3. Skoleks
 4. Radula
 5. Stilet

33. Misalkan kita menemukan Arthoropoda dengan ciri-ciri berikut :

– Kaki jalan berjumlah lima pasang

– Tubuh terdiri dari sefalotoraks dan abdomen

– Antena dua pasang

– Eksoskeloton tersusun dari kitin

– Bernapas denga insang

– Hewan tersebut termasuk kelas ….

a. Incesta

b. Crustacea

c. Arachnoidea

d. Myriapoda

e. Chilopoda

34. Gambar bawah ini merupakan hewan hermafrodit, artinya ….

 

 1. Organ kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh
 2. Organ kelamin jantan dan betina terpisah
 3. Fertilisasi diluar tubuh
 4. Fertilisasi didalam tubuh
 5. Menghasilkan keturunan tanpa fertilisasi

35. Berikut ini adalah ciri-ciri mollusca

– Tubuhnya lunak

– Cangkang berbentuk kerucut terpilin

– Bergerak mnggunakan kaki perut

– Memiliki dua pasang antena

Hewan Mollusca diatas termasuk kelas ….

a. Amphineura

b. Scaphopoda

c. Cephalopoda

d. Gastropoda

e. Pelecypoda

36. Kerang sering digolongkan kedalam kelompok yang diberi nama yang berbeda karena menggunakan dasar ciri yang berbeda. Berikut ini adalah hubungan yang benar antara nama dan cirinya ….

 1. Pelecypoda, karena kakinya berbentuk pipih
 2. Bivalva, karena insangnya dua
 3. Lamellibranchiata, karena insangnya pipih
 4. Pelecypoda, karena kakinya berlapis-lapis.
 5. Bivalvia, karena kakinya sepasang

37. Benang untuk membuat jaring laba-laba berasal dari ….

 1. Trakea
 2. Spineret
 3. Pedipalpus
 4. Paru-paru buku
 5. Kelisera

38. Tipe mulut lalat rumah adalah….

 1. Menjilat
 2. Menusuk dan menghisap
 3. Menggigit
 4. Mengisap
 5. Menggigit dan mengunyah

39. Insecta yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain ….

 1. Belalang (valanga sp)
 2. Jangkrik (gryllus sp)
 3. Wereng (nelaporvata)
 4. Lebah madu (apis mellifora)
 5. Lalat buah (drosophila melanogaster)

40. Jumlah kaki merupakan ciri yang penting dalam mengelompokan filum Arthropoda menjadi beberapa kelas.

Perhatikan gambar hewan berikut ini.

 

Berdasarkan jumlah kakinya hewan termasuk kelas ….

a. Insecta

b. Archnoidea

c. Crustacea

d. Chylopoda

e. Diplopoda

41. Echi nodermata yang tubuhnya tidak memiliki lengan adalah….

 1. Holothuroidea dan asteroidea
 2. Aseroidea dan crinoidea
 3. Echinoida dan holothuroidea
 4. Asteroidea dan ophiuroidea
 5. Ophiuroidea dan echinoidea

42. Annelida dan mollusca merupakan kelmpok hewan ….

 1. Aselomata
 2. Bersegmen
 3. Simetri bilateral
 4. Asimetri
 5. Simetri radial

43. Dibawah ini adalah ciri-ciri cacing:

1. memiliki alat pengisap

2. parasit dalam tubuh vetebrata

3. inang perantaranya adalah siput air

4. inang perantaranya adalah sepi

5. lavarnya bersilia yang disebut mirasidium

Cri-ciri yang dimiliki oleh cacing fasciola hepatica adalah ….

a. 1, 2, 3 dan 4

b. 1 ,2, 3 dan 5

c. 2, 3, 4 dan 5

d. 1, 2, 4 dan 5

e. 1, 3, 4 dan 5

44. Perhatikan tabel Arthropoda berikut ini.

Kelas

I

II

III

IV

V

Ciri
Tubuh terdiri Kepala,dada,perut Kepala dan dada bersatu Kepala dan dada bersatu Kepala, perut Kepala, dada,perut
Antena 1 pasang
Peredaran darah Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka
Kaki 3 pasang padadada 4 pasang pada sefalotoraks 1 pasang pada tiap ruas tubuh 1 pasang atau lebih pada tiap ruas tubuh 3 pasang
Alat pengeluaran Badan malpighi Badan malpighi Kelenjar hijau Nefridia Nefridia
Alat pernapasan trakea Paru-paru insang trakea Trakea

Dari tabel tersebut, yang termasuk kelompok insecta hádala …

a. I

b. II

c. III

d. IV

e. V

45. Filum berikut yang semua anggotanya bersifat triploblastik dan memiliki rongga tubuh yang sebenarnya hádala ….

 1. Filum porifera
 2. Filum annelida
 3. Filum coelenterata
 4. Filum paltyhelminthes
 5. Filum nemathelminathes

46. Status makhluk hidup memiliki ciri-ciri:

 • Memiliki tulang belakang
 • Bersipat ovipar
 • Bernapas dengan paru-paru
 • Rangka berupa endoskeleton
 • Tubuh bersisik

Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri diatas termasuk dalam tingkat klasifikasi ….

a. Kelas osteichthyes

b. Kelas mammalia

c. Kelas reptilia

d. Kelas amphibia

e. Kelas aves

47. Ikan hiu berada dengan ikan mujair. Perbedaan keduanya sehingga dimasukan dalam filum yang berbeda adalah ….

 1. Tipe alat pernapasannya
 2. Cara bereproduksinya
 3. Cara memperoleh makanan
 4. Tipe rangka tubuhnya
 5. Sistem peredaran darah

48. Amphibia adalah vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di air dan didarat. Yang dimaksud hidup di dua alam adalah ..

 1. Dapat hidup di air dan di darat sama baiknya
 2. Mengalami dua fase dengan hidup didarat dan di air
 3. Akan hidup di air pada musim hujan dan hidup di darat pada musim kemarau
 4. Hidup di air laut tetapi akan pindah ke air tawar pada saat berelur
 5. Bernapasa dengan insang tetapi dapat hidup di darat

49. Hewan-hewan kelas mammalia memiliki beberapa persamaan ciri. Ciri hewan mammalia yang menunjukan nama mammalia adalah ….

 1. Memiliki rambut
 2. Memiliki daun telinga
 3. Melahirkan anak
 4. Memiliki kelenjar susu
 5. Berdarah panas

50. Perhatikan gambar dibawah ini.

 

Hewan yang paling dekat hubungan kekerabatannya dalah….

 1. 1 dan 2 karena sama-sama memiliki sayap
 2. 1 dan 2 karena sama-sama bernapas dengan paru-paru
 3. 3 dan 5 karena sama-sama hidup di air
 4. 4 dan 5 karena sama-sama mmiliki sirip
 5. 1 dan 3 karena sama-sama memiliki kelenjar susu.

 


Leave a comment

Soal Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan, yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya  mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dan proses-proses ekologi dimana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya. Dapat juga diartikan sebagai kondisi keanekaragaman bentuk kehidupan dalam ekosistem atau bioma tertentu. Keanekaragaman hayati seringkali digunakan sebagai ukuran kesehatan sistem biologis. Untuk memahami seputar keanekaragaman hayati, silahkan menjawab isi pertanyaan dari soal latihan dibawah ini

 

Pililhlah salahsatu jawaban dibawah ini dengan tepat!

1. Penyebab adanya keanekaragaman adalah . . . .
a. adanya variasi dari faktor genetik
b. adanya variasi lingkungan yang berbeda-beda
c. interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan
d. interaksi antara sesama faktor genetik
e. interaksi antara sesama faktor lingkungan

2. Keanekaragaman atau kekayaan jenis dapat diukur dari . . . .
a. indeks keanekaragaman
b. habitat keanekaragaman
c. spesies yang telah punah
d. laju keanekaragaman
e. populasi penyusun ekosistem

3. Dua individu yang menempati daerah yang sama dapat disebut satu spesies apabila . . . .
a. penyusun gennya sama
b. makanan dan tingkah lakunya sama
c. dapat saling kawin dan keturunannya fertil
d. habitat dan makanannya sama
e. cara reproduksinya sama

4. Variasi jenis makhluk hidup yang terjadi secara buatan atau rekayasa genetika dapat dihasilkan melalui persilangan atau mutasi. Contohnya adalah . . . .
a. kelapa gading
b. kelapa hibrida
c. kelapa hijau
d. kelapa kopyor
e. kelapa sawit

5. Yang merupakan aspek pencirian ekosistem adalah perbedaan . . . .
a. faktor biotiknya
b. energitika, pendauran hara, dan produktivitasnya
c. faktor-faktor fisiknya
d. faktor-faktor kimianya
e. lama hidup makhluk hidup penyusunnya

6. Di bawah ini adalah penyebab biodiversitas di Indonesia sangat unik, kecuali . . . .
a. keanekaragaman tinggi
b. memiliki hewan tipe oriental, Australian, dan peralihana
c. Indonesia kaya akan hewan dan tumbuhan impor dari negara lain
d. terdapat berbagai hewan dan tumbuhan langka
e. Indonesia kaya akan flora Malesiana

7. Keunikan hewan-hewan yang termasuk daerah Australian, yaitu . . . .
a. banyak hewan berkantung
b. terdapat berbagai jenis hewan primata
c. terdapat berbagai hewan endemik
d. spesies mamalia berukuran tubuh besar
e. terdapat berbagai jenis burung yang bersuara merdu

8. Di bawah ini adalah nama-nama hewan:
1) Harimau jawa
2) Ular sawah
3) Tikus
4) Burung maleo
5) Komodo
6) Badak bercula satu
Adapun yang termasuk hewan endemik di Indonesia adalah . . . .
a. 1 – 2 – 3 – 4
b. 2 – 3 – 4 – 5
c. 3 – 4 – 5 – 6
d. 1 – 4 – 5 – 6
e. 2 – 3 – 5 – 6

9. Hewan endemik adalah hewan yang . . . .
a. ada pada berbagai wilayah
b. selalu berpindah-pinah
c. menampakkan diri pada waktu tertentu
d. ada pada wilayah tertentu
e. berada pada wilayah perbatasan

10. Kegiatan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati adalah . . . .
a. introduksi spesies eksotik
b. reboisasi
c. pemuliaan
d. pembuatan taman-taman kota
e. konservasi plasma nutfah

11. Tumbuhan lumut disebut sebagai peralihan dari tumbuhan berthallus ke tumbuhan berkormus karena . . ..
a. mengalami pergiliran keturunan
b. bereproduksi dengan spora
c. tidak berkambium
d. tidak memiliki berkas pembuluh
e. termasuk tumbuhan tingkat rendah

12. Pada tumbuhan paku, daun yang berfungsi menghasilkan spora adalah . . . .
a. tropofil
b. sporofil
c. sporofit
d. makrofil
e. mikrofil

13. Suatu tumbuhan dengan ciri-ciri berkayu, daun majemuk, dan bunga dengan mahkota seperti kupu-kupu termasuk . . . .
a. Orchidaceae
b. Myrtaceae
c. Papilionaceae
d. Rubiaceae
e. Arecaceaew

14. Daur hidup tumbuhan lumut diawali dari spora yang jatuh di tempat yang lembap akan tumbuh menjadi .
a. protalium
b. protonema
c. sporofit
d. sporogonium
e. tumbuhan lumut

15. Padi, jagung, rumput, alang-alang termasuk ke dalam famili . . . .
a. Poaceae
b. Malvaceae
c. Papilionaceae
d. Euporbiaceae
e. Zingiberaceae

16. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari keanekaragaman hayati, yaitu ….
a. variasi bentuk
b. variasi kromosom

c. variasi penampilan
d. variasi jumlah
e. variasi sifat

17. Berikut ini adalah pasangan spesies yang dapat menghasilkan keturunan fertil, yaitu ….
a. ayam dan itik
b. kuda dan keledai
c. kucing dan harimau
d. kucing anggora dan kucing persia
e. keledai dan zebra

18. Organisme yang hanya memiliki persebaran di suatu daerah saja dinamakan ….
a. ex situ
b. organism khas
c. in situ
d. endemik
e. peralihan

19. Berikut adalah contoh hewan endemik dari daerah bagian timur, yaitu ….
a. macan kumbang
b. badak jawa
c. orangutan
d. burung merak
e. bekantan

20. Pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya disebut pelestarian ….
a. in situ
b. ex situ
c. alami
d. khusus
e. cagar alam
21. Berikut adalah vegetasi khas yang terdapat pada ekosistem gurun, yaitu ….
a. tanaman semak
b. kaktus
c. rumput
d. lumut
e. tanaman paku

22. Berikut ini adalah nama ilmiah beberapa organisme.
1. Felix tigris
2. Gallus gallus domestica
3. Felix domestica
4. Oryza sativa
Dari keempat organisme tersebut manakah yang memiliki kekerabatan paling dekat adalah ….
a. 1 dan 2
b. 1 dan 4
c. 1 dan 3
d. 3 dan 4
e. 2 dan 4

23. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati harus mulai dilakukan dari sekarang. Berikut ini yang bukan alasan mengapa upaya pelestarian harus dilakukan adalah ….
a. semakin berkurangnya jumlah suatu spesies
b. terganggunya habitat
c. rusaknya suatu ekosistem
d. rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian suatu organisme
e. keanekaragaman hayati memiliki nilai komersial tinggi

24. Adanya variasi dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup menunjukkan bukti keanekaragaman hayati.
Keanekaragaman ini berdasarkan pada ….
a. tingkat gen
b. tingkat jenis
c. tingkat eksositem
d. tingkat filogenik
e. tingkat ekologi

25. Salah satu contoh hewan peralihan di Indonesia adalah ….
a. anoa
b. orangutan
c. macan kumbang
d. kadal berjumbai
e. kangguru pohon


Leave a comment

Final Test

FINAL TEST

1. Suatu tumbuhan memiliki ciri-ciri urat daun sejajar, bagian bunga keliipatan tiga, akar dan batang tidak tumbuh membesar. Tumbuhan demikian termasuk ….

a. gymnospermae

b. angiospermae

c. monokotil

d. dikotil

e. paku

 

2. Tumbuhan yang bakal bijinya tidak terdapat didalam bakal buah tersebut ….

a. gymnospermae

b. spermatophyta

c. angiospermae

d. thalophyta

e. bryophyta

 

3. Pada angiospermae terjadi pertumbuhan ganda dengan adanya peleburan antara inti generatif dengan sel telur dan inti generatif dengan ….

a. sel antipoda

b. inti sinergig

c. inti lembar primer

d. inti kandung lembaga primer

e. inti kandung lembaga sekunder

 

4. Padi, ajgung, rumput, alang-alang termasuk kedalam famili ….

a. poaceae

b. malvaceace

c. papilionaceae

d. euporbiaceae

e. zingiberaceae

 

5. Monokotil dan dikotil memeliki persaman dalam hal ….

a. satu kotiledon

b. jalur-jalur (venasi) pada daun

c. lingkaran tahunan pada batang

d. xilem yang berkembang dengan baik

e. floem terletak konsentris dengan xilem

 

6. Pengamatan terhadap suatu tumbuhan menunjukan ciri, berakar tunggang, tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batang bercabang, bakal biji terdapat pada strobilus betina dan serbuk sari dalam strobilus jantan, maka tumbuhan ini dapat digolongkan kedalam ….

a. alga

b. mycota

c. tallophyta

d. angiospermae

e. gymnospermae

 

7. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri perbedaan struktur tumbuhan monokotil dan dikotil adalah ….

a. susunan akarnya

b. morfologi bunganya

c. tipe perkecambahannya

d. susunan anatomi batang

e. sifat haploid sel kelaminnya

 

8. Tumbuhan di bawah ini merupakan tumbuhan monokotil adalah ….

a. putri malu

b. jambu batu

c. kangkung

d. pisang

e. apel

 

9. Tumbuhan berikut yang merupakan anggota gymnospermae adalah ….

a. alang-alang, pakis haji, karet

b. alang-alang, pakis haji, pinus

c. melinjo pakis haji, pinus

d. karet, pakis haji, melinjo

e. pakis haji, karet, pinus

 

10. Suatu tumbuhan dengan ciri-ciri berkayu, daun majemuk dan bunga dengan mahkota seperti kupu-kupu termasuk ….

a. rubiaceae

b. myrtaceae

c. arecaceae

d. orchidaceae

e. papilionaceae

11. Ciri yang paling khaspadaorganismehidupadalah ….
A. bereproduksi
B. digestidanekskresi
C. dapatbergerakdanberespon
D. tubuhnyatersusunolehsel
E. tubuhnyadibangunolehmolekul yang mengandung atom C

 1. Molekul yang termasukmolekul lipid adalah ….
  A. pati, lemak, selulosa
  B. lemak, fosfolipid, steroid
  C. gula, steroid, asam amino
  D. asamnukleat, fosfolipid, pati
  E. steroid, asamnukleat, gula
  3. Yang dimaksuddengan 2 golonganbesarasamnukleatadalah ….
  A. DNA & RNA
  B. Purin&Pirimidin
  C. Nukleotida&gugusfosfat
  D. Gulapentosa&nukleotida
  E. Asam amino & protein
  4. Selsebagai unit fungsionalterkecil di dalamorganismemultiselulermampu
  menghasilkanenergi. Organelsel yang mampumenghasilkanenergimelalui
  respirasiseladalah .…
  A. ribosom
  B. badangolgi
  C. mitokondria
  D. retikulumendoplasma
  E. kloroplas
  5. Padacabangbiologiseldanmolekuler, paraahlimampumenggandakanuntai
  DNA sehinggadapatmengenaliurutanbasa nitrogen pada DNA yang dikehendaki.
  Alat yang digunakanuntukkeperluantersebutadalah .…
  A. electroforesis
  B. scanning electron microskop
  C. sentrifuge
  D. polimerase chain reaction (PCR)
  E. spektrofotometer
  6. Objekbiologi yang memilikikajiantersempitadalah ….
  A. populasi
  B. individu
  C. jaringan
  D. sel
  E. molekuler
  7. Proses pengangkutan air dangaram mineral daridalamtanahkedaunpada
  tumbuhandilakukanolehsel-sel ….
  A. xylem
  B. ploem
  C. parenkim
  D. kolenkim
  E. epidermis
 2. Pernyataan-pernyataanberikutadalahbenar, kecuali ….
  A. interaksiantaraindividudalampopulasidisebutinteraksi intra species
  B. interaksiantarakomunitasdenganabiotikdisebutekosistem
  C. tidaksemuabiomaterdiriataskumpulanprodusen, konsumendanpengurai
  D. ekosistemdapatdianggapsebagaisistem.yangterbukadandinamis
  E. proses transfer energidalamekosistemterjadimelaluirantaimakanandan
  jaring-jaringmakanan
 3. Tubuhorganismeinitidaktersusunolehselmelainkanolehasamnukleat yang diselubungi protein. Organismeiniadalah ….
  A. Monera
  B. Protista
  C. Algae
  D. Virus
  E. Fungi
 4. Usushalustersusunatasbeberapajaringandenganstrukturdanfungsitertentu.
  Jaringanpadausushalus yang berfungsiuntukabsorpsiadalah .…
  A. jaringanikat
  B. jaringanpenghubung
  C. jaringanepitel
  D. jaringansaraf
  E. jaringanotot
 5. Interaksiantarakomponenbiotikdanabiotikpadasuatutempatdinamakan ….
  A. populasi
  B. ekosistem
  C. komunitas
  D. interaksi interspecies
  E. predasi
 6. Berikutini yang bukankomponenabiotikadalah .…
  A. air
  B. cahaya
  C. dekomposer
  D. tanah
  E. pH
 7.  Proses makandandimakandalamurutan linier padasuatuekosistemdinamakan
  ….
  A. rantaimakanan
  B. predasi
  C. siklusenergi
  D. jaring-jaringmakanan
  E. tingkattrofik
 8.  Ada tumbuhan yang daunnyasepertiduri, batangnyamenyimpan air, danada
  tumbuhan yang tubuhnyatertutupolehkutikula yang tebalsertamemilikiakar
  yang sangatanjang. Tumbuhansepertiinihiduppadabioma ….
  A. padangrumput
  B. tiaga
  C. padangpasir
  D. savana
  E. hutanhujantropis
 9. Sistem organ yang berfungsimengedarkanzat-zatgizidariususkeseluruhtubuh
  adalah ….
  A. sistemsaraf
  B. sistemhormon
  C. sistemgerak
  D. sistemsirkulasi
  E. sistempencernaan
 10. Biomainimemilikitumbuhan yang heterogendanterdapatepifitdan liana, bioma
  iniadalah ….
  A. savana
  B. taiga
  C. hutan boreal
  D. hutanhujantropis
  E. hutandeciduous
 11. Biomainiterdapat di daerah yang iklimnyamemiliki 4 musim.Biomaituadalah ….
  A. hutankonifer
  B. hutanhujantropis
  C. hutandecidous
  D. taiga
  E. savanna
 12. Tindakanmanusiaberikutini yang kuranghati-hatidankurangbijaksanadapatmenyebabkankerusakankeseimbanganekosistem, kecuali ….
  A. membuatkawasanindustri
  B. membangunperkotaan
  C. menggunakanpestisidadaninsektisida
  D. menebangihutanuntukdiambilkayunya
  E. membuatsuakaalam
 13. Perkembanganekosistemmenujukedewasaandankeseimbangandisebut ….
  A. bioma
  B. siklusbiogeokimiawi
  C. homeostasis
  D. efekrumahkaca
  E. suksesiekologis
 14. Objekbiologi yang memilikikajianterluasadalah ….
  A. bioma
  B. ekosistem
  C. komunitas
  D. populasi
  E. individu
 15. Cabangbiologi yang mengkajihubungantimbalbalikantaramahlukhidupdengan
  lingkungannyaadalah ….
  A. zoologi
  B. ekologi
  C. sitologi
  D. botani
  E. evolusi
 16. MikologimerupakancabangBiologi yang mengkaji ….
  A. virus
  B. jaringan
  C. jamur
  D. sel
  E. jasadrenik
 17. Mekanismedanhukum-hukumpewarisansifatdikajidalam .…
  A. anatomi
  B. fisiologi
  C. morfologi
  D. genetika
  E. taksonomi
 18. Taksonomimengkaji ….
  A. kesehatan
  B. strukturluartubuhmahlukhidup
  C. seranggadanselukbeluknya
  D. pengelompokan / klasifikasimahlukhidup
  E. mekanismedanhukum-hukumpewarisansifat
 19. Sejakperkembanganmahlukhidupdaritingkatrendahketingkattinggidipelajari
  padacabangbiologi ….
  A. evolusi
  B. histologi
  C. sitologi
  D. ekologi
  E. taksonomi
 20. Cabang-cabangbiologiberikutiniberkaitandenganduniapertanian, kecuali .…
  A. ekologi
  B. genetika
  C. virologi
  D. fisiologi
  E. ornitologi
 21. Pernyataanberikutinibenar, kecuali .…
  A. pengelolaansumberdayaalamharusdidasaripemahamanbiologi yang baik
  B. sikaparifdanbijaksanasangatdiperlukandalampengelolaansumberdaya
  alam
  C. pencemaranlimbahindustridapatmerusaklingkunganbiotiksekitarnya
  D. hutanlindungbolehdieksploitasisetelahdiketahuiterdapatkandunganemas
  yang banyak di sana
  E. IPTEK bertujuanmeningkatkankualitashidupmanusia
 22. Mikrobiologikedokterantelahberhasilmengidentifikasijenis-jenismikroba yang
  bersifatpatogen, dantelahdapatdibuat pula … nya.
  A. antigen
  B. antibiotik
  C. in vitro
  D. kloning
  E. kulturjaringan
 23. Melaluiteknikkulturjaringanparaahlidapatmenumbuhkanbeberapajenis
  tanamanpotensialuntukkesejahteraanhidupmanusia. Berikutini yang bukan
  beberapakeuntunganteknikkulturjaringantumbuhanadalah ….
  A. waktunyasingkat
  B. mudahdikontrol
  C. tidakmemerlukanlahanluas
  D. efisien
  E. tidakperlukondisisteril
 24. Cabangbiologi yang mendasaribeberapacabangbiologilainnyaadalah ….
  A. bioteknologi
  B. fisiologi
  C. anatomi
  D. genetika
  E. sitology
 25. Berikutini yang merupakanaplikasicabangbiologibidangmikrobiologiadalah
  A. pembuatan yoghurt
  B. penyisipan gen
  C. pemisahangenom X dan Y
  D. superovulasi
  E. transpalasi organ
 26. Agar ternaksapibetinajenisunggulmengalamisuperovulasimakaternaktersebut
  diberisuntikanhormon ….
  A. PMSG
  B. HCG
  C. PMSG dan HCG
  D. Estrogen dan PMSG
  E. HCG dan estrogen
 27. Hormon insulin untukpenderita diabetes mellitus dapatdibuatdaribakteri ….
  A. Bacillus thuringiensis
  B. Moniliasitophila
  C. Salmonella
  D. Thyposa
  E. Escherichaia coli
 28. Embriohasilfertilisasi in vitro sebelumdiimplantasikanke uterus induksapiatau
  domba, dapatdisimpandalamjangkawaktutertentudalam ….
  A. hidrogencairbersuhu –196 derajatcelcius
  B. nitrogen cairbersuhu –196 derajatcelcius
  C. oksigencairbersuhu –100 derajatcelcius
  D. nitrogen cairbersuhu –120 derajatcelcius
  E. hidrogencairbersuhu –120 derajatcelcius
 29. Pemanfaatancabangbiologi yang terkaitpadaindustrijamuadalahsebagaiberikut,
  kecuali ….
  A. taksonomitumbuhan
  B. mikrobiologi
  C. fisiologitumbuhan
  D. anatomitumbuhan
  E. evolusitumbuhan
 30. Tanamanpadidanpalawija yang berumurpendek, tahanterhadapseranganhama
  wereng, danhasilproduksinyabanyak, dapatdiperolehdengancara ….
  A. teknikmutasibuatandenganpenyinaransinarradioaktif
  B. teknikmutaibuatandenganperendamansenyawakolkisin
  C. teknikpemotongan, penyambungan, danpenyisipan gen
  D. teknikkulturjaringan
  E. teknikfertilisasi in vitro
 31. Penggunaanpupuk N yang berlebihanpada areal pertanianatauperkebunan
  dapatmengakibatkanhal-halberikutini, kecuali ….
  A. eutrofikasiolehecenggondok
  B. blooming algae
  C. penyakitmethemoglobinemia
  D. penyakitminamata
  E. organisme air mati
 32. Buah-buahandapatberukuranbesardantanpabijidapatdiperolehdengancara
  ….
  A. teknikmutasibuatandenganpenyinaransinarradioaktif
  B. teknikmutasibuatandenganperendamansenyawakolkisin
  C. teknikpemotongan, penyambungan, danpenyisipan gen
  D. teknikkulturjaringan
  E. teknikfertilisasi in vitro
 33. Berikutiniadalahcontoh-contohaplikasibiologipadaduniakedokteran, kecuali
  ….
  A. transplantasi organ
  B. penyuntikan gen leptin
  C. tekniksuperovulasi
  D. fertilisasi in vitro
  E. pembuatanvaksin virus flu burung
 34. Pernyataanmanakah yang salah?
  A. objek /kajianbiologimencakup 5 kingdom tanpa virus
  B. biologiterapan /bioteknologidiantaranyamencakuppertanian, peternakan,
  dankedokteran
  C. toksikologitermasukkedalamcabangbiologi yang mengkajilingkungan
  D. fosildanhubungannyadengansejarahbumidipelajaridalampalaeontologi
  E. ornitologimerupakancabangdarikajianzoologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a comment

Soal Dunia Tumbuhan (Plantae)

SOAL DUNIA TUMBUHAN | PLANTAE (I)

 1. Tumbuhan lumut disebut sebagai peralihan dari tumbuhan berthallus ke tumbuhan berkormus karena . . .
  a. mengalami pergiliran keturunan
  b. bereproduksi dengan spora
  c. tidak berkambium
  d. tidak memiliki berkas pembuluh
  e. termasuk tumbuhan tingkat rendah
 1. Tumbuhan lumut yang berfungsi sebagai obat sakit hepatitis adalah . . .
  a. Anthoceros leavis
  b. Pogonatum cirhatum
  c. Marchantia polymorpha
  d. Polytricum commune
  e. Sphagnum squarossum
 1. Pada tumbuhan paku, daun yang berfungsi menghasilkan spora adalah . . .
  a. tropofil
  b. sporofil
  c. sporofit
  d. makrofil
  e. Mikrofil
 1. Suatu tumbuhan dengan ciri-ciri memiliki akar tunggang, bercabang, daun umumnya sempit dan kaku, serta memiliki strobilus. Dari ciri-ciri yang ada tergolong tumbuhan . . .
  a. Pterydophyta
  b. Bryophyta
  c. Angiospermae
  d. Gymnospermae
  e. Dycotiledoneae
 1. Suatu tumbuhan dengan ciri-ciri berkayu, daun majemuk, dan bunga dengan mahkota seperti kupu-kupu termasuk . . .
  a. Orchidaceae
  b. Myrtaceae
  c. Papilionaceae
  d. Rubiaceae
  e. Arecaceae
 1. Termasuk saprophyta, fase gametofitnya lebih dominan dari fase sporofitnya dan cara hidupnya autotrof. Dari ciri-ciri yang ada termasuk tumbuhan . . .
  a. Pterydophyta
  b. Bryophyta
  c. Angiospermae
  d. Gymnospermae
  e. Dikoti
 1. Daur hidup tumbuhan lumut diawali dari spora yang jatuh di tempat yang lembap akan tumbuh menjadi . . .
  a. protalium
  b. protonema
  c. sporofit
  d. sporogonium
  e. tumbuhan lumut
 1. Ciri tumbuhan paku peralihan adalah . . .
  a. adanya mikrospora dan makrospora
  b. spora yang dihasilkan kelaminnya berbeda, namun memiliki bentuk dan ukuran yang sama
  c. menghasilkan dua spora yang memiliki jenis sama
  d. spora jantan lebih kecil daripada spora betina
  e. spora jantan lebih besar daripada spora betina
 1. Padi, jagung, rumput, alang-alang termasuk ke dalam famili . . .
  a. Poaceae
  b. Malvaceae
  c. Papilionaceae
  d. Euporbiaceae
  e. Zingiberaceae
 1. Tumbuhan paku yang kita jumpai sehari-hari dalam metagenesis berperan sebagai . . .
  a. gametofit
  b. sporofit
  c. protalium
  d. protonema
  e. Sporofil

1. Buah pada umumnya adalah . . .
A. ovarium yang sudah matang
B. kepala putik yang menebal
C. bakal biji yang membesar
D. akar yang mengalami modifikasi
E. gametofit betina yang sudah matang

2. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut ini.
1. Hidup di tempat lembap.
2. Mempunyai akar sejati.
3. Menghasilkan spora.
4. Mempunyai ikatan pembuluh.
5. Mempunyai klorofil.

Ciri yang dimiliki oleh lumut adalah . . .
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 3, 4, dan 5

3. Pernyataan mana yang sesuai untuk paku homospora?
A. Arkegonium dan anteridium terdapat pada satu individu.
B. Hanya mempunyai arkegonium.
C. Hanya mempunyai anteridium.
D. Anteridium dan arkegonium terdapat pada individu yang berbeda.
E. Pembiakan seksualnya dengan konjugasi.

4. Dalam daur hidupnya tumbuhan lumut merupakan . . .
A. gametofit
B. sporofit
C. protonema
E. sporangium
D. protalium

5. Lumut bermanfaat bagi bersemainya jenis tumbuhan lain karena lumut memiliki kemampuan . . .
A. membentuk pupuk
B. menyuburkan tanah
C. menyimpan air
D. mengikat nitrogen
E. sebagai produsen

Soal nomor 6-8 berdasarkan gambar berikut.

6. Di mana tempat melekatnya serbuk sari agar terjadi fertilisasi?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

7. Setelah penyerbukan sperma dibawa ke tempat ovum berada melalui . . .
A. serbuk sari
B. buluh serbuk
C. tangkai putik
D. tangkai sari
E. tangkai bunga

8. Di mana letak gamet betina?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9

9. Pernyataan mana yang merupakan sifat-sifat dikotil?
A. Berkeping biji dua, tulang daun sejajar, batang berkambium.
B. Berkeping biji satu, tulang daun menjari, ikatan pembuluh menyebar.
C. Berkeping biji dua, tulang daun sejajar, ikatan pembuluh menyebar.
D. Berakar serabut, berkeping biji dua, batang berkambium.
E. Berakar tunggang, berkeping biji dua, batang berkambium.

10. Berdasarkan gambar di bawah ini, manakah yang merupakan bakal biji
pada pinus?

 1.  


Leave a comment

Kumpulan Geguritan

Cerita Saka Manca

ing papan sarwa salju, aku

ngangen-angen lawang gubug binuka

ana bedhiyang lan lincak

nanging wis kebacut dadi salju

guritan apadene kekarepan

nglinthing bareng tumiyupe angin

nunjem-nunjem dom periih

sadawane wengi

kangmangka ing ngisor salju pinendhem candhi

sing durung kober kababar unine prasasti

Babad Wedhi Pasisir

Sorene sore jingga

wengine wengi biru

kembang pandhan mesem marang mbulan

tangane ngawe-awe sajak kemayu

apa hiya iki dayane layang atimu

sing jare bakal ditulis kalane ijen

lan sendhang mung amping-ampingann jendhela

sing wengi iki isih panggah binuka?

biyen aku nate apal gojegmu

kepiye nalika bingung ndhedher sagegem guritan

ing lemah suwung pinggire taman

ora ketang mbalang liring sambi mungkur

nyamudana wingkis sakehing kekarepan

nutup kudhuping kekembangan

iki babad wedhi pasir

pinaes ganda aruming mawar

rarasing riris dhadha kumesar

PETENGING WENGI

sumribit angin ngelus langit sore

manuk sriti bali ing pucuking cemara

nganti tekaning wengi sing nyenyet

gawang-gawang katon pasuryanmu

gawe tambah kekesing angin sore

tumlawung rasa kang ngulandara

wengi bakal tumeka maneh

bareng karo wewayanganmu

kang bakal ngebaki impen petenging wengi

lumaku turut petenging lurung

bakal gawang-gawang campur mega-mega

apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?

PEPADANG BAKAL TUMEKA

angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan

mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun

bumi kang kapidak kebak sinengker

anggawa ganda bacin

manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore

peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

wus sinerat ana ing kitab duk ing uni

pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah

kanggo kita sami jalma manungsa

kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun

amadhangi sakendhenging jagat raya

mara gage kita sami tumenga ing angkasa

mangayubagya rawuhipun sang pepadhang

kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga

mangestu nampi pepadhang …..

WAYAH ESUK PEDUT ANGENDANU

rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene

saklawase ora nate ketemu

saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika isih tak kanthi

gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk

wus aja mbok tangisi lakon kang wus kapungkur

wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih

ing dalan iki rong puluh tahun kepungkur

ana cerita rinajut endah

dik, kala kala sliramu isih dadi impenku

pirsanana ana nduwur kae

ana teja manther ing sela-selaning gegodongan

lan lintang panjer wengi sing isih kari sakmenir gedhene

saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen

simpenen kangenmu ana impen ***

LINTANG-LINTANG

lintang-lintang abyor ing tawang

cumlorot sliweran nalika alihan

kumleyang mencok ing socamu asihku

cahyane gumebyar sunare gilar-gilar

ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

lintang-lintang alihan

cumlorot telu ana pundhakku

kawitan lintang abang lintang perang

kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan

pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan

SEDYAKU

Wis, Jeng…

Aku sumeleh

nyelehake pangarep-arepku

marang katresnan lan kawigatenmu sing semu

yen nyatane amung semene

cunthele lelakonku…

Pepenginku tansah sumandhing

lan nresnani sliramu

kudu dakprunggel

sing luwih wigati, Jeng

donga lan pengestumu wae

tansah mili kanggo aku

Wis, Jeng

aku pamit

becik njembarake pikir

nggayuh kabegjan

mring ati lan katresnan satuhu

tan ora binagi ing liyan

sempurna ing guritan siji…

PEPADANG BAKAL TUMEKA

angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan

mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun

bumi kang kapidak kebak sinengker

anggawa ganda bacin

manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore

peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

wus sinerat ana ing kitab duk ing uni

pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah

kanggo kita sami jalma manungsa

kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun

amadhangi sakendhenging jagat raya

mara gage kita sami tumenga ing angkasa

mangayubagya rawuhipun sang pepadhang

kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga

mangestu nampi pepadhang

KEKUDANGANKU

o, ngger sang ponang jabang bayi

bebarengan tangismu kang kejer sumusup ing wengi

sira wus lahir kanthi slamet

nyawang gumelaring jagat raya

yen sira nangis tak emban lan tak tembangake dandang gula lingsir wengi

kapurih sira bisa turu kanthi tentrem

yen sira mesem tak kudang tak liling

o, ngger sang ponang jabang bayi

tak gadang dadiya wong kang luhur bebudenmu ing tembe ***

kanggo: fabian moreno setiawan lan rubi dirgantara

UDAN WAYAH SORE

udan riwis-riwis nggawa angin gumanti

ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep

dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles

sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar

lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang

tak tunggu tekamu ing sak ngisore payung

tak kanthi lakumu tumeka ngendi

mbokmenawa sesuk sore wus ora udan riwis-riwis

marakake gawe kekesing ati

manuk kepodang wus mabur mangulon

nanging tetep tak tunggu tekamu ***

NALIKA SEPI

pasuryanmu sing bening

tumiba ing banyu mili turut pletheking surya

saya suwe tansaya adoh

ninggalake sepi

tan ana sabawa gumrisiking alang alang

aku mung bisa nyawang

pasuryanmu sing kagawa banyu mili turut kali

nganti datan katon kasaput pedut *

RON GARING

Wengi sansaya atis

nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan

kang digawa dening angin

prasasat tan kendhat

anggonku kulak warta adol prungu

ananging isih mamring

aku wis pingin cecaketan

obormu kang makantar-kantar

madhangi jangkah lan jagatku

ana ngendi papanmu

lelana tapa brata

tanpa pawarta tanpa swara

aku kadya ron garing

kumleyang kabur kanginan

ing jagat peteng lelimengan

krasa luwih abot

anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep

mlakuku ora mantep

kagubet ribet lan ruwet

adoh saka cahyamu

pedhut ing sakindering pandulu

panjenengan

guruku, sihku, oborku

kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.

Pengarang: Budhi setyawan